Tony Soprano from The Sopranos (played by James Gandolfini) – Giovanni Riggi